Six Sigma คืออะไร?

 • Six Sigma เป็นโปรแกรมคุณภาพที่หลายๆองคร์กรชั้นนำนิยมนำมาประยุกต์ใช้ เนื่องจากตัวชี้วัดความสำเร็จนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพขององค์กรให้ดีขึ้น ทั้งเรื่องของคุณภาพ ต้นทุนและเวลา
 • Six Sigma โปรแกรมมีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน ใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน แสดงให้เห็นปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่การกำจัดของเสีย ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้ตรงเป้าหมาย ลดความผันแปรกระบวนการได้ในหลายกระบวนการทั้งที่เป็นภาคการผลิตและบริการ

DMAIC Approach

Six Sigma มีแนวทางการดำเนินโปรเจกต์ให้เป็นขั้นเป็นตอนที่เรียกว่า DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control) เพื่อเป็นแนวทางมุ่งสู่การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการ โดยในแต่ละขั้นตอนเราจะเรียกว่าแต่ละ เฟส (Phase) อธิบายได้ดังนี้

 
 • Define : เป็นเฟสที่ต้องทำการระบุสภาพปัญหา ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือของเสียคืออะไร ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าร้องเรียนการจัดส่งพิซซ่าใช้เวลานานเกินไปและมีลูกค้าหลายๆรายไม่พึงพอใจ
 • Measure : เป็นเฟสที่ต้องบอกระดับปัญหาในปัจจุบันให้ได้ โดยต้องสามารถบอกระดับหรือสภาพปัญหาในเชิงปริมาณให้ได้ จึงได้ทำการเก็บข้อมูลเวลาในการจัดส่งพบว่าโดยเฉลี่ยเวลาในการจัดส่งอยู่ที่ 41 นาที ในขณะที่เป้าหมายของกระบวนการนี้คือ 30 นาที
 • Analyze : เป็นเฟสวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุของปัญหา หาสาเหตุที่มีอิทธิพลสูงหรือสาเหตุหลัก
 • Improve : เป็นเฟสที่เป็นกระบวนการขจัดสาเหตุรากเหง้าของปัญหา โดยแนะนำถึงแนวทางการในการปฏิบัติเพื่อการปรับปรุง
 • Control : สำหรับเฟสนี้เป็นเฟสที่ต้องยืนยันได้ว่ากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงมีความเสถียรที่การเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่กลับไปที่ปัญหาเดิม

5 เหตุผลดีดีที่องค์กรควรดำเนินโครงการ Six Sigma

 • ลดต้นทุนของเสีย ด้วยแนวคิดมุ่งไปที่การค้นหารากของปัญหา และดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเป้าหมายที่การลดความผันแปรของกระบวนการ ทำให้สามารถลดของเสียและส่งผลในด้านตัวเงินทางบัญชีที่ประหยัดได้
 • ลดเวลาในการทำโปรเจกต์ได้ เพราะจะต้องเขียนเป้าหมาย การใช้ทรัพยากร ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า และระยะเวลาในการดำเนินโปรเจกต์ที่ชัดเจน เมื่อควบคุมเวลาได้ทำให้ลดเวลาในการทำโปรเจกต์ได้
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรถึงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลลัพธ์ที่ดีทั้งในส่วนบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝนทักษะ สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร
 • การดำเนินการ Six Sigma เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง หากดำเนินการอย่างมีรูปแบบชัดเจน นำเสนอผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน
 • สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้ สามารถนำไปใช้เป็นกลยุทธ์องค์กรได้ รวมถึงสร้างแจงจูงใจให้กับพนักงานได้

Six Sigma by Trecon

เป็นบริษัทผู้ให้บริการฝึกอบรม (Training) และให้คำปรึกษาในลักษณะพี่เลี้ยง (Coaching) เพื่อให้ช่วยผลักดันให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับกลับไปพัฒนาองค์กรได้เอง บริษัท เทรคอน จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1999 จากกลุ่มวิศวกรที่เล็งเห็นประโยชน์จากการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพตามแนวทาง Six Sigma และเป็นผู้นำเข้าซอฟต์แวร์ Minitab ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในวิเคราะห์ข้อมูลในการทำโปรเจกต์ 

Certification Program

หลักสูตร Six Sigma by Trecon

Introduction to Six Sigma and Workshop

หลักสูตรแนะนำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพด้วยแนวทางแบบ Six Sigma เข้าใจวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ Six Sigma ที่เรียกว่า DMAIC ผ่านภาคปฏิบัติเล็กๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และมองเห็นภาพของการดำเนินโปรเจกต์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางของ Six Sigma มองเห็นภาพการบริหารโครงการ การคัดเลือกโปรเจกต์ รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์และไขข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับ Six Sigma เหมาะสำหรับผู้กำลังเป็นผู้ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ Six Sigma ในทุกระดับ

CERTIFIED SIX SIGMA GREEN BELT

Six Sigma Green Belt คือพนักงานในองค์กรที่แบ่งเวลาการทำงานส่วนหนึ่งให้กับทีมในการปรับปรุงกระบวนการ โดยต้องเป็นพนักงานที่มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาคุณภาพได้ตามหลักการและแนวทางของ Six Sigma รวมถึงสามารถประยุกต์ได้กับโปรแกรมคุณภาพอื่นๆ

CERTIFIED SIX SIGMA BLACK BELT

Six Sigma Black Belt คือพนักงานในองค์กรที่ใช้เวลาการทำงานส่วนใหญ่กับการทำโปรเจกต์เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยแน่นอนต้องมีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ตามหลักการและแนวทางของ Six Sigma นอกจากนี้ Black Belt ต้องมีลักษณะของการเป็นผู้นำ การเชื่อมโยงปัญหาและการประสานงานกับส่วนต่างๆของทีม สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมที่จะผลักดันให้โปรเจกต์ประสบความสำเร็จตลอดเวลา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Six Sigma

รวบรวมคำถามที่ลูกค้าของเราถามและคิดว่าเป็นประโยชน์ ตอบโดยอาจารย์ปรัชญา วิทยากร Six Sigma

 1. ทำไมองค์กรถึงต้องทำ Six Sigma, ทำแล้วได้อะไร (เวลา 00:22)
 2. ใครควรเรียนบ้าง (01:46)
 3. ถ้าไม่อยู่ในสายงานการผลิต Engineer, QA และ QC เรียนได้ไหม (03:46)
 4. กำลังเป็นนักศึกษาสามารถเรียนได้ไหม (04:35)
 5. Green Belt และ Black Belt ต่างกันอย่างไร (06:17)
 6. การทำ Six Sigma, Lean, Lean Six  Sigma ต่างกันอย่างไร (07:44)
 7. การเรียน Six Sigma จำเป็นต้องทำโปรเจคหรือไม่ (13:28)
 8. ในการเรียน Six Sigma ต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือไม่ ถ้าผู้เรียนไม่ต้องทำอย่างไร (15:15)
 9. ถ้าองค์กรส่งมาเรียนคนเดียวจะเป็นผลดีหรือไม่ (17:42)
 10. การเรียน Online กับ On-site ต่างกันอย่างไร (19:05)

ทดสอบความรู้ Six Sigma

ลองตอบคำถามกับเราได้โดยเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

 1. Six Sigma methodology DMAIC คือข้อใด >>>
 2. ข้อใดไม่ใช่ประเภท Control Chart >>>
 3. หากคุณได้ผ่านการฝึกอบรม Six Sigma และนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จและได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษากับบรรดา Black Belt ในองค์กร บทบาทขณะนี้ของคุณคือ >>>
 4. ในการศึกษาความสามารถกระบวนการ (Process Capability) ดัชนีความสามารถของกระบวนการ (Cp) ใช้การประเมินค่า ____ และ ____ ของกระบวนการเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการ “มีความสามารถ” หรือไม่ ? >>>
 5. บริษัทต้องการหาว่าประเภทตำหนิที่เกิดจากการผลิตใดมีความถี่มากสุด ควรใช้กราฟใดในการแสดง >>>
 6. ค่า Cp = 1.7 แต่ค่า Cpk = 0.9 หมายความว่าอย่างไร? >>>
 7. ข้อใดคือ Poor Quality? >>>
 8. เป้าหมายของการทำ Six Sigma คือข้อใด >>>
 9. ______ คือ เครื่องมือที่ใช้ใน Define Phase จากแนวทาง DMAIC ในการ ทำโครงการ Six Sigma, ใช้เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของกระบวนการทำงานของ S–Supplier บุคคล/ส่วนงานที่ให้ปัจจัยนำเข้า I –Input ปัจจัยนำเข้า P –Process กระบวนการทำงาน O –Output ผลลัพธ์ C –Customer ผู้รับบริการ/ลูกค้า? >>>
 10. ข้อใดคือเป้าหมายการลดของเสียในระยะยาวของการทำโปรเจค Six Sigma? >>>
 11. บริษัทใดที่นำ Six Sigma methodology มาใช้เป็นที่แรก >>>
 12. เมื่อระดับ Sigma สูงขึ้นจะส่งผลอย่างไร >>>