Introduction to Six Sigma

Description

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : สำหรับผู้ต้องการทราบว่า Six Sigma คืออะไร มีแนวความคิดและวิธีการอย่างไร เป็นหลักสูตรแรกสำหรับผู้ที่สนใจทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ Six Sigma

ระยะเวลาหลักสูตร : ใช้เวลาประมาณ 20 นาที เพื่อเรียนรู้และเข้าใจ เนื่องจากเป็นหลักสูตรสั้นๆควรฟังบรรยายและทำความเข้าใจต่อเนื่องในครั้งเดียว

ข้อสอบ : มีทั้งหมด 5 ข้อ หากสามารถทำได้คะแนนมากกว่า 80% ขอแสดงความยินดีแสดงว่าคุณได้เข้าใจประโยชน์ ประวัติ หลักการและวิธีการของ Six Sigma

Topics for this course

1 Lessons

Start

Introduction to Six Sigma00:23:08
Quiz : 0.0
Free