AIAG Core Tools

Description

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : หลักสูตรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำงานในองค์กรที่ต้องมีการรับรองมาตรฐาน เช่น ISO900 หรือ IATF1649 ซึ่งต้องมีการนำ AIAG Core tools มาใช้ทำให้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ ประกอบด้วย FMEA, MSA, PPAP, SPC และ APQP

ระยะเวลาหลักสูตร : เนื้อหาหลักสูตรมีทั้งหมด 5 หัวข้อย่อยหรือมากกว่า โดยสามารถออกแบบการเรียนได้เองในระยะเวลา 1 ปี

เอกสารประกอบการเรียน : ทางเราจะจัดส่งให้เมื่อขั้นตอนการลงทะเบียนเรียบร้อย (รับพร้อมกันในคราวเดียวทั้งหมดไม่มีการให้ pdf )

ข้อสอบ : เมื่อเรียนจบในแต่ละหัวข้อย่อยจะต้องทำข้อสอบซึ่งผู้เรียนจะมีรายงานผลการสอบ ตัวอย่างรายงานผลสอบแต่ละหัวข้อ

Certificate : ผู้เรียนจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80% ทางบริษัทจะจัดส่งใบประกาศนียภาพและผลสอบให้ทางอีเมลล์ของผู้เรียน

Topics for this course

12 Lessons07h

Before Learning

Download Training Files

Introduction to AIAG

Advanced Product Quality Planning (APQP) and Control Plan

Production Part Approval Process (PPAP)

Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA)

Measurement System Analysis (MSA)

Statistical Process Control (SPC)

FMEA AIAG – VDA

5,000฿